Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov2018-06-26T12:24:18+02:00

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť REPARE, s. r. o., Majerníkova 44, Bratislava 841 05, IČO: 46283731, DIČ: 2023311367,  je zodpovedným a zároveň prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

DÔVODY A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou REPARE, s. r. o.. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt, telefónne číslo, e-mail). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov by sme nemohli zmluvu uzavrieť alebo ju plniť.

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní služieb/tovaru/, realizácii platieb, zaisťujúce služby prevádzkovania stránky (prípadne e-shopu).Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  4. na prenosnosť osobných údajov,
  5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
  6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

 

Za účelom uplatnenia Vašich práv nás môžete kontaktovať na info@topslim.sk.

Adresa pre doručovanie je Majerníkova 44, 84105 Bratislava.